Bilgi Toplumu Taktiği ve Eylem Tasarısı

Ülkemizin 2014-2018 döneminde izleyeceği Bilgi Toplumu Taktiği ve Eylem Tasarısı krokisi Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanıp kamuoyuna duyuruldu. Kroki, Taktik ve Eylem Tasarısı’na ait alakalı kesimlerin görüşlerinin alınması sonrasında Taktik ve Eylem Tasarısı dokümanı olarak Yüksek Tasarılama Heyeti kararı ile yürürlüğe konacak.

Krokinin 5. Bölümünde Taktikler ve 2018 hedefleri anlatılıyor. Etkin bir bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) kullanımı ile paralel ilerleyecek olan bilgi toplumu siyasetlerinin temel emeli ülkemizin ekonomik büyüme ve istihdamını desteklemek.

Gündelik hayatın hemen her alanında görülen BİT kullanımının yaygınlığı, tüm siyaset alanlarında bu teknolojilere ilişkin ortak bir yaklaşımı zaruri kılıyor. Bu kapsamda, bilgi toplumuna dönüşüm ülkemizin öncelikli ve uzun vadeli gündem maddelerinden biri olarak değerlendiriliyor ve bu alana yönelik politikaların etkin bir biçimde uygulanması hedef alınıyor.

İlk hedef; BİT sektörünün sağlam temeller üzerinde gelişimini sağlamak ve ülke dışına açılımını desteklemek. BİT sektörünün büyümesi ile diğer tüm sektörlerin verimliliğin artacağına ve de dünya örneklerinde görüldüğü gibi ülkemiz ekonomisini bilgi ekonomisine dönüştüreceğine inanılıyor.

Bilgi teknolojileri (BT) ekseninde temel emel kuvvetli bir BT pazarının oluşması ve başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin iş verimliliğin arttırılmasında BT’lerden faydalanılması. Ayrı olarak, BT’ye ilişkin politika yapım sürecinin etkinleştirilmesiyle kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin bu politikaların belirlenmesinde beraber çalışmaları amaçlanıyor. Neticede BT pazarının 2012’de GSYH içerisindeki 9,63 milyar dolarlık hissesinin 2018’de 23 milyar dolara yükseltilmesi amaçlanıyor.

Yerel bazlı internet tertip etme yaklaşım modelleri ile 2018 seneye gelindiğinde hanelerin tümünde en düşük 20 Mbps hızında internet irtibatı sağlanacağı ilanlıyor. Altyapı çeşitliliği, hız, kalite, sosyo-ekonomik vaziyet, etkin rekabet ortamı ve kullanım oranları açısından farklılık gösteren yerlerde fiber ulaşım altyapısını yaygınlaştırılması bekleniyor. Genişbant abone yoğunluğu 2012 seneninde tüm nüfusun yalnızca %26,5’ini kapsarken, 2018’e gelindiğinde %70’lik bir oran amaçlanıyor.

Nitelikli insan kaynağı ve istihdamı arttırmak amacıyla yükseköğretim düzeyinde verilen BİT eğitimlerinin niteliği sektörün ihtiyaçları doğrultusunda genişletilecek. Özel sektör temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan müracaat etme heyeti azalarının teklifleri doğrultusunda alakalı eğitimlerin müfredatları düzenli olarak aktüellenecek. Bu alanda eğitim veren öğretim azası sayısının çoğaltılması için ülke dışı bursları sağlanacak.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin topluma nüfuzunu kendine temel gaye edinen kroki, bilişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanılması ve bu teknolojilerin toplumun tüm kesimlerine erişmesi için çeşitli ölçümler yapıp yakın gelecek hedefleri belirliyor. Dezavantajlı olarak nitelendirilebilecek orta yaş ve üstü, gelir düzeyi düşük, kadın, özürlü, kırsal kesimde veya az gelişmiş bölgelerde yaşayan fertlerin BİT ulaşım ve kullanım maharetlerini geliştirmek için çeşitli siyasetlerin uygulanacağı ilanlıyor. 2013 verilerine göre; kırsalda internet kullanım oranı %23,7. Hedef 2018’de bu oranı %55’e yükseltmek.

Bilgi Toplumu Taktiği ve Eylem Tasarısı Taslağı daha bir hayli konuyu kapsıyor ve her bir eylemin taktikteki hangi politikayla ilişkilendirilebileceğini anlatıyor. Halkın ihtiyaçları doğrultusunda, daha randımanlı ve etkin bir BİT kullanımı için yakın gelecek hedefleriyle birlikte sunulan taslak geliştirilmeye açık. Sivil toplum örgütlerinin taslağı inceleyerek kendi alanlarıyla alakalı konularda tekliflerde bulunması ehemmiyet taşıyor.  Elbette bu eylem tasarısı bir vizyon ve vaat içeriyor. Ancak asıl önemli olan bu eylem tasarısı kabul edilip yürürlüğe girdikten sonra, buradaki vizyonu ve vaadi somutlaştıracak adımların Devlet tarafından atılması. Sivil toplum örgütlerinin de bu adımların takipçisi olması ve çalışmalara katkı sağlaması gerekiyor.

Pınar Gayretli, Dijital Düşün Derneği

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir